REGISTRAČNÝ POPLATOK


/do 10.4.2022

/na mieste


základný


účasť na konferencii


59 €


69 €

rozšírený

účasť na konferencii
večerná párty
75 €
85 €
 
študentský


účasť na konferencii


9 €


9 €


samospráva

účasť na konferencii

19 €

19 €


 večerná párty
 


25 €

Všetky prednášky a diskusie budú v slovenskom jazyku, zahraniční lektori budú prednášať v angličtine. Konferencia bude simultánne tlmočená.

Zľava 10% pre člena iEPD, SKA a CPD. Študentské vložné platí pre držiteľov platnej ISIC karty.
**Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program.

Slovenská komora architektov konferenciu zaradila do vzdelávania, účastníčky a účastníci z radov SKA získajú za jej absolvovanie 10 kreditov. Po konferencii účastníkom zašleme potvrdenie o absolvovaní.


REGISTRÁCIA >> TU

V prípade otázok nás kontaktujte na konferencia@iepd.sk.


OBCHODNÉ PODMIENKY

USPORIADATEĽ
Usporiadateľom konferencie je Inštitút pre pasívne domy, Račianska 78, 831 02 Bratislava, IČO: 31809944, DIČ: 2022080280.

OBJEDNÁVKA
Objednávka, ktorú účastník konferencie (ďalej len účastník) zašle usporiadateľovi, je pre účastníka záväzná. Usporiadateľ má právo objednávku odmietnuť, prípadne navrhnúť účastníkovi zmenu v objednávke.

ÚHRADA
Na základe záväznej objednávky bude účastníkovi vystavená a zaslaná faktúra, ktorú je povinný uhradiť v lehote splatnosti. Pokiaľ tak neučiní, má usporiadateľ právo objednávku zrušiť.

STORNO POPLATKY
Pokiaľ účastník zruší svoju účasť na konferencii:
•  viac ako 14 kalendárnych dní pred konaním akcie – ukončí sa zmluvný vzťah bez akýchkoľvek nárokov na obidvoch stranách (už zaplatená záloha bude v plnej výške vrátená),
•  7 až 14 kalendárnych dní pred konaním akcie – je storno poplatok 50 % z ceny objednávky,
•  menej ako 7 kalendárnych dní pred konaním akcie – je storno poplatok 100 % z ceny objednávky.
Pokiaľ vzniknú na strane usporiadateľa okolnosti, ktoré nezavinil, ale tieto bránia v uskutočnení akcie, zmluvný vzťah sa ukončí. Účastník má právo na vrátenie celej zaplatenej zálohy, nárok na iné odškodnenia nevzniká.